11/12/2561
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สปสช.  โดยได้รับเกียรติจาก นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน เป็นประธานกรรมการ นางสาววารี แว่นแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล และคณะจากกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชีบริหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ผู้แทนสำนักตรวจสอบ ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สปสช. ร่วมประชุมในการนี้ด้วย