23/08/2561
ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

 

 ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข

ของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๕ โรงแรมเซ็นทรา ชั้น ๔ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร