19/06/2560
ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคกลาง วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐


<<  ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)  >>

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคกลาง
จัดโดย คณะอนุกรรมการดาเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร