19/06/2560
ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐


<<  ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)  >>

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดย คณะอนุกรรมการดาเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น