28/12/2560
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สำนักงานมอบให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นทำกิจการในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารที่แนบมา : ประกาศฯหลักเกณฑ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ.pdf,