19/07/2560
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒)

เอกสารที่แนบมา : ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนฯ ๖๐ (ฉ.๒).PDF,