12/06/2560
ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

 <<  ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคเหนือ  >>

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

จัดโดย คณะอนุกรรมการดาเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่