10/06/2560
ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 <<  ภาพบรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) เวทีระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคใต้  >>

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

จัดโดย คณะอนุกรรมการดาเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา  (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม โรงแรม ลีการเด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา