28/06/2560
ภาพบรรยากาศเวทีปรึกษาสาธารณะ (Public Consultant) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 <<  ภาพบรรยากาศเวทีปรึกษาสาธารณะ (Public Consultant)  >>

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ