05/10/2559
ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารที่แนบมา : ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ลว 5ก.ย.59.pdf,